Giá trị cốt lõi

Tập trung nâng cao và phát triển nguồn nhân lực, coi nhân lực là tài sản và là động lực cho sự tồn tại và phát triển của Công ty, phát huy tối đa tính tập thể “Chung sức tạo thành công”.

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: