TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó lấy kinh doanh dịch vụ phi hàng không và đầu tư kinh doanh bất động sản làm cốt lõi để tạo  thế  và lực phát  triển bền vững.

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: