CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
NHÀ HÀNG LUCKY CAFE
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ THÔNG TIN DU LỊCH
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Danh mục
Thứ 5, Ngày 03 tháng 03 năm 2011, 08:00

BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, gồm các Ông/Bà sau đây:
 
1. Ông Nguyễn Xuân Bằng   – Trưởng Ban Kiểm soát
 
2. Bà Lê Hồng Huế  – Thành viên Ban Kiểm soát
 
3. Ông Phạm Trí Hoàng  – Thành viên Ban Kiểm soát