CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
NHÀ HÀNG LUCKY CAFE
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ THÔNG TIN DU LỊCH
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Danh mục
Thứ 5, Ngày 03 tháng 03 năm 2011, 08:00

KHỐI CÁC PHÒNG BAN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, BAN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-TASECO ngày 06 tháng 06 năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO Đà Nẵng)
 
1. Phòng Tài chính - Kế toán: (Xem chi tiết tại đây).
 
2. Phòng Nhân sự - Hành chính: (Xem chi tiết tại đây).
 
3. Phòng Kinh doanh: (Xem chi tiết tại đây).